Line breaking for Balinese

Text: Kakawin Sutasoma; Perpustakaan KTR Dokbud Bali Prop. Dati I Bali.
Font: Noto Sans Balinese 2.002.

Current line breaking as provided by your browser:

᭛ ᭜ ᭛ᬒᬁᬅᬯᬶᬖ᭄ᬦᬵᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸ᭛ ᭜ ᭛ᬰ᭄ᬭᬷᬩᬚ᭄ᬭᬵᬚ᭄ᬜᬵᬦᬰᬹᬦ᭄ᬬᬵᬢ᭄ᬫᬓᬧᬭᬫᬲᬶᬭᬵᬦᬶᬦ᭄ᬤ᭄ᬬᬭᬶᬂᬭᬵᬢ᭄ᬯᬶᬰᬾᬱ᭞ᬮᬶᬮᬵᬰᬹᬤ᭄ᬥᬵᬧᬺᬢᬶᬱ᭄ᬝᬾᬂᬳᬺᬤᬬᬚᬬᬬᬵᬗ᭄ᬓᭃᬦ᭄ᬫᬳᬵᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬮᭀᬓ᭞ᬏᬓᬵᬲᬢ᭄ᬭᬾᬂᬰᬭᬶᬭᬵᬗᬸᬭᬶᬧᬶᬲᬳᬦᬦᬶᬂᬪᬹᬃᬪᬸᬯᬄᬲ᭄ᬯᬄᬧ᭄ᬭᬓᬶᬃᬡ᭄ᬦ᭞ᬲᬵᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬘᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵᬓ᭄ᬓᬧᬸᬃᬡ᭄ᬦᬤ᭄ᬪᬸᬢᬭᬶᬯᬶᬚᬶᬮᬶᬭᬵᬦ᭄ᬲᬗ᭄ᬓᬭᬶᬂᬩᭀᬤ᭄ᬥᬘᬷᬢ᭄ᬢᬗ᭄ᬮᬲᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬬᬦ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬬᭀᬕᬶᬰ᭄ᬯᬭᬯ᭄ᬓᬲᬶᬭᬲᬂᬲᬢ᭄ᬫ᭄ᬬᬮᬵᬯᬦ᭄ᬪᬝᬵᬭ᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬚ᭄ᬜᬵᬫᬹᬃᬢ᭄ᬢᬶᬰᬹᬦ᭄ᬬᬵᬕᬦᬮᬮᬶᬢᬶᬦᬸᬘᬧ᭄‌ᬫᬸᬱ᭄ᬝᬶᬓᬶᬂᬥᬃᬫ᭄ᬫᬢᬢ᭄ᬯ᭞ᬲᬂᬲᬶᬧ᭄ᬢᬵᬦ᭄ᬧ‌ᬢ᭄ᬳᬸᬮᬶᬓ᭄ᬭᬶᬳᬢᬶᬲᬶᬭᬲ᭄ᬓᬸᬗᭂᬦ᭄‌ᬬᭀᬕᬮᬵᬯᬦ᭄ᬲᬫᬵᬥᬶ᭞ᬩ᭄ᬬᬓ᭄ᬢᬮ᭄ᬯᬶᬃᬪ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬘᬷᬳ᭄ᬢᬵᬗ᭄ᬭᬲᬭᬶᬯᬭᬶᬯᬦᬶᬂᬦᬶᬃᬫ᭄ᬫᬮᬵᬘᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬭᬹᬧᬗ᭄ᬕ᭄ᬬᬦ᭄ᬤᬄᬬᬾᬓᬦ᭄ᬫᬗ᭄ᬓᬦᬵᬰᬦ᭄ᬢᬶᬓᬶᬦ᭄ᬜᭂᬧᬶᬢᬸᬢᬸᬃᬲᬂᬳᬸᬯᬸᬲ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬬᭀᬕᬶ᭞ᬧᬹᬚᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬜᬵᬦᬰᬹᬤ᭄ᬥᬵᬧᬭᬶᬫᬶᬢᬰᬭᬡᬵᬦᬶᬂᬫᬶᬓᭂᬢ᭄ᬮᬗ᭄ᬯᬮᬗ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬤᬹᬭᬵᬦ᭄‌ᬗ᭄ᬯᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭠ᬓᬯ᭄ᬬᬵᬗᬶᬤᬸᬗᬳᬶᬯᬗᬧᬦ᭄ᬢᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸᬳᬶᬂᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬫᬢ᭄ᬭ᭞ᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬾᬯ᭄ᬭᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬗᬫ᭄ᬩᭂᬓ᭄ᬭᬕᬭᬕᬦᬶᬫᬦᬄᬲᬂᬓᬯᬷᬭᬵᬚ᭄ᬬᬰᭀᬪ

Proposed line breaking, simulated by using ZWSP:

᭛ ᭜ ᭛​ᬒᬁ​ᬅ​ᬯᬶ​ᬖ᭄ᬦᬵ​ᬫᬵ​ᬲ᭄ᬢᬸ᭛ ᭜ ᭛​ᬰ᭄ᬭᬷ​ᬩ​ᬚ᭄ᬭᬵ​ᬚ᭄ᬜᬵ​ᬦ​ᬰᬹ​ᬦ᭄ᬬᬵ​ᬢ᭄ᬫ​ᬓ​ᬧ​ᬭ​ᬫ​ᬲᬶ​ᬭᬵ​ᬦᬶ​ᬦ᭄ᬤ᭄ᬬ​ᬭᬶᬂ​ᬭᬵ​ᬢ᭄ᬯᬶ​ᬰᬾ​ᬱ᭞​ᬮᬶ​ᬮᬵ​ᬰᬹ​ᬤ᭄ᬥᬵ​ᬧᬺ​ᬢᬶ​ᬱ᭄ᬝᬾᬂ​ᬳᬺ​ᬤ​ᬬ​ᬚ​ᬬ​ᬬᬵ​ᬗ᭄ᬓᭃ​ᬦ᭄ᬫ​ᬳᬵ​ᬲ᭄ᬯᬃ​ᬕ᭄ᬕ​ᬮᭀ​ᬓ᭞​ᬏ​ᬓᬵ​ᬲ​ᬢ᭄ᬭᬾᬂ​ᬰ​ᬭᬶ​ᬭᬵ​ᬗᬸ​ᬭᬶ​ᬧᬶ​ᬲ​ᬳ​ᬦ​ᬦᬶᬂ​ᬪᬹᬃ​ᬪᬸ​ᬯᬄ​ᬲ᭄ᬯᬄ​ᬧ᭄ᬭ​ᬓᬶᬃ​ᬡ᭄ᬦ᭞​ᬲᬵ​ᬓ᭄ᬱ​ᬢ᭄ᬘ​ᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵ​ᬓ᭄ᬓ​ᬧᬸᬃ​ᬡ᭄ᬦ​ᬤ᭄ᬪᬸ​ᬢ​ᬭᬶ​ᬯᬶ​ᬚᬶ​ᬮᬶ​ᬭᬵ​ᬦ᭄ᬲ​ᬗ᭄ᬓ​ᬭᬶᬂ​ᬩᭀ​ᬤ᭄ᬥ​ᬘᬷ​ᬢ᭄ᬢ​ᬗ᭄ᬮ​ᬲᬶ​ᬗ᭄ᬕᬶᬄ​ᬬ​ᬦ᭄ᬲᬶ​ᬤ᭄ᬥ​ᬬᭀ​ᬕᬶ​ᬰ᭄ᬯ​ᬭ​ᬯ᭄ᬓ​ᬲᬶ​ᬭ​ᬲᬂ​ᬲ​ᬢ᭄ᬫ᭄ᬬ​ᬮᬵ​ᬯ​ᬦ᭄ᬪ​ᬝᬵ​ᬭ᭞​ᬲᬃ​ᬯ᭄ᬯ​ᬚ᭄ᬜᬵ​ᬫᬹᬃ​ᬢ᭄ᬢᬶ​ᬰᬹ​ᬦ᭄ᬬᬵ​ᬕ​ᬦ​ᬮ​ᬮᬶ​ᬢᬶ​ᬦᬸ​ᬘ​ᬧ᭄‌ᬫᬸ​ᬱ᭄ᬝᬶ​ᬓᬶᬂ​ᬥᬃ​ᬫ᭄ᬫ​ᬢ​ᬢ᭄ᬯ᭞​ᬲᬂ​ᬲᬶ​ᬧ᭄ᬢᬵ​ᬦ᭄ᬧ‌​ᬢ᭄ᬳᬸ​ᬮᬶ​ᬓ᭄ᬭᬶ​ᬳ​ᬢᬶ​ᬲᬶ​ᬭ​ᬲ᭄ᬓᬸ​ᬗᭂ​ᬦ᭄‌ᬬᭀ​ᬕ​ᬮᬵ​ᬯ​ᬦ᭄ᬲ​ᬫᬵ​ᬥᬶ᭞​ᬩ᭄ᬬ​ᬓ᭄ᬢ​ᬮ᭄ᬯᬶᬃ​ᬪ᭄ᬭ​ᬦ᭄ᬢ​ᬘᬷ​ᬳ᭄ᬢᬵ​ᬗ᭄ᬭ​ᬲ​ᬭᬶ​ᬯ​ᬭᬶ​ᬯ​ᬦᬶᬂ​ᬦᬶᬃ​ᬫ᭄ᬫ​ᬮᬵ​ᬘᬶ​ᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ​ᬭᬹ​ᬧ​ᬗ᭄ᬕ᭄ᬬ​ᬦ᭄ᬤᬄ​ᬬᬾ​ᬓ​ᬦ᭄ᬫ​ᬗ᭄ᬓ​ᬦᬵ​ᬰ​ᬦ᭄ᬢᬶ​ᬓᬶ​ᬦ᭄ᬜᭂ​ᬧᬶ​ᬢᬸ​ᬢᬸᬃ​ᬲᬂ​ᬳᬸ​ᬯᬸ​ᬲ᭄ᬲᬶ​ᬤ᭄ᬥ​ᬬᭀ​ᬕᬶ᭞​ᬧᬹ​ᬚ​ᬦ᭄ᬭᬶᬂ​ᬚ᭄ᬜᬵ​ᬦ​ᬰᬹ​ᬤ᭄ᬥᬵ​ᬧ​ᬭᬶ​ᬫᬶ​ᬢ​ᬰ​ᬭ​ᬡᬵ​ᬦᬶᬂ​ᬫᬶ​ᬓᭂ​ᬢ᭄ᬮ​ᬗ᭄ᬯ​ᬮ​ᬗ᭄ᬯ​ᬦ᭄᭞​ᬤᬹ​ᬭᬵ​ᬦ᭄‌ᬗ᭄ᬯᬂ​ᬲᬶ​ᬤ᭄ᬥ᭠​ᬓ​ᬯ᭄ᬬᬵ​ᬗᬶ​ᬤᬸ​ᬗ​ᬳᬶ​ᬯ​ᬗ​ᬧ​ᬦ᭄ᬢ​ᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸ​ᬳᬶᬂ​ᬰᬵ​ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ​ᬫ​ᬢ᭄ᬭ᭞​ᬗ᭄ᬳᬶᬂ​ᬓᬾ​ᬯ᭄ᬭ​ᬦ᭄ᬤᬾ​ᬦᬶ​ᬗ​ᬫ᭄ᬩᭂ​ᬓ᭄ᬭ​ᬕ​ᬭ​ᬕ​ᬦᬶ​ᬫ​ᬦᬄ​ᬲᬂ​ᬓ​ᬯᬷ​ᬭᬵ​ᬚ᭄ᬬ​ᬰᭀ​ᬪ

Proposed line breaking, showing every possible line break:

᭛ ᭜ ᭛
ᬒᬁ
ᬅ
ᬯᬶ
ᬖ᭄ᬦᬵ
ᬫᬵ
ᬲ᭄ᬢᬸ᭛ ᭜ ᭛
ᬰ᭄ᬭᬷ
ᬩ
ᬚ᭄ᬭᬵ
ᬚ᭄ᬜᬵ
ᬦ
ᬰᬹ
ᬦ᭄ᬬᬵ
ᬢ᭄ᬫ
ᬓ
ᬧ
ᬭ
ᬫ
ᬲᬶ
ᬭᬵ
ᬦᬶ
ᬦ᭄ᬤ᭄ᬬ
ᬭᬶᬂ
ᬭᬵ
ᬢ᭄ᬯᬶ
ᬰᬾ
ᬱ᭞
ᬮᬶ
ᬮᬵ
ᬰᬹ
ᬤ᭄ᬥᬵ
ᬧᬺ
ᬢᬶ
ᬱ᭄ᬝᬾᬂ
ᬳᬺ
ᬤ
ᬬ
ᬚ
ᬬ
ᬬᬵ
ᬗ᭄ᬓᭃ
ᬦ᭄ᬫ
ᬳᬵ
ᬲ᭄ᬯᬃ
ᬕ᭄ᬕ
ᬮᭀ
ᬓ᭞
ᬏ
ᬓᬵ
ᬲ
ᬢ᭄ᬭᬾᬂ
ᬰ
ᬭᬶ
ᬭᬵ
ᬗᬸ
ᬭᬶ
ᬧᬶ
ᬲ
ᬳ
ᬦ
ᬦᬶᬂ
ᬪᬹᬃ
ᬪᬸ
ᬯᬄ
ᬲ᭄ᬯᬄ
ᬧ᭄ᬭ
ᬓᬶᬃ
ᬡ᭄ᬦ᭞
ᬲᬵ
ᬓ᭄ᬱ
ᬢ᭄ᬘ
ᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬵ
ᬓ᭄ᬓ
ᬧᬸᬃ
ᬡ᭄ᬦ
ᬤ᭄ᬪᬸ
ᬢ
ᬭᬶ
ᬯᬶ
ᬚᬶ
ᬮᬶ
ᬭᬵ
ᬦ᭄ᬲ
ᬗ᭄ᬓ
ᬭᬶᬂ
ᬩᭀ
ᬤ᭄ᬥ
ᬘᬷ
ᬢ᭄ᬢ
ᬗ᭄ᬮ
ᬲᬶ
ᬗ᭄ᬕᬶᬄ
ᬬ
ᬦ᭄ᬲᬶ
ᬤ᭄ᬥ
ᬬᭀ
ᬕᬶ
ᬰ᭄ᬯ
ᬭ
ᬯ᭄ᬓ
ᬲᬶ
ᬭ
ᬲᬂ
ᬲ
ᬢ᭄ᬫ᭄ᬬ
ᬮᬵ
ᬯ
ᬦ᭄ᬪ
ᬝᬵ
ᬭ᭞
ᬲᬃ
ᬯ᭄ᬯ
ᬚ᭄ᬜᬵ
ᬫᬹᬃ
ᬢ᭄ᬢᬶ
ᬰᬹ
ᬦ᭄ᬬᬵ
ᬕ
ᬦ
ᬮ
ᬮᬶ
ᬢᬶ
ᬦᬸ
ᬘ
ᬧ᭄‌ᬫᬸ
ᬱ᭄ᬝᬶ
ᬓᬶᬂ
ᬥᬃ
ᬫ᭄ᬫ
ᬢ
ᬢ᭄ᬯ᭞
ᬲᬂ
ᬲᬶ
ᬧ᭄ᬢᬵ
ᬦ᭄ᬧ‌
ᬢ᭄ᬳᬸ
ᬮᬶ
ᬓ᭄ᬭᬶ
ᬳ
ᬢᬶ
ᬲᬶ
ᬭ
ᬲ᭄ᬓᬸ
ᬗᭂ
ᬦ᭄‌ᬬᭀ
ᬕ
ᬮᬵ
ᬯ
ᬦ᭄ᬲ
ᬫᬵ
ᬥᬶ᭞
ᬩ᭄ᬬ
ᬓ᭄ᬢ
ᬮ᭄ᬯᬶᬃ
ᬪ᭄ᬭ
ᬦ᭄ᬢ
ᬘᬷ
ᬳ᭄ᬢᬵ
ᬗ᭄ᬭ
ᬲ
ᬭᬶ
ᬯ
ᬭᬶ
ᬯ
ᬦᬶᬂ
ᬦᬶᬃ
ᬫ᭄ᬫ
ᬮᬵ
ᬘᬶ
ᬦ᭄ᬢ᭄ᬬ
ᬭᬹ
ᬧ
ᬗ᭄ᬕ᭄ᬬ
ᬦ᭄ᬤᬄ
ᬬᬾ
ᬓ
ᬦ᭄ᬫ
ᬗ᭄ᬓ
ᬦᬵ
ᬰ
ᬦ᭄ᬢᬶ
ᬓᬶ
ᬦ᭄ᬜᭂ
ᬧᬶ
ᬢᬸ
ᬢᬸᬃ
ᬲᬂ
ᬳᬸ
ᬯᬸ
ᬲ᭄ᬲᬶ
ᬤ᭄ᬥ
ᬬᭀ
ᬕᬶ᭞
ᬧᬹ
ᬚ
ᬦ᭄ᬭᬶᬂ
ᬚ᭄ᬜᬵ
ᬦ
ᬰᬹ
ᬤ᭄ᬥᬵ
ᬧ
ᬭᬶ
ᬫᬶ
ᬢ
ᬰ
ᬭ
ᬡᬵ
ᬦᬶᬂ
ᬫᬶ
ᬓᭂ
ᬢ᭄ᬮ
ᬗ᭄ᬯ
ᬮ
ᬗ᭄ᬯ
ᬦ᭄᭞
ᬤᬹ
ᬭᬵ
ᬦ᭄‌ᬗ᭄ᬯᬂ
ᬲᬶ
ᬤ᭄ᬥ᭠
ᬓ
ᬯ᭄ᬬᬵ
ᬗᬶ
ᬤᬸ
ᬗ
ᬳᬶ
ᬯ
ᬗ
ᬧ
ᬦ᭄ᬢ
ᬦ᭄‌ᬯ᭄ᬭᬸ
ᬳᬶᬂ
ᬰᬵ
ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ
ᬫ
ᬢ᭄ᬭ᭞
ᬗ᭄ᬳᬶᬂ
ᬓᬾ
ᬯ᭄ᬭ
ᬦ᭄ᬤᬾ
ᬦᬶ
ᬗ
ᬫ᭄ᬩᭂ
ᬓ᭄ᬭ
ᬕ
ᬭ
ᬕ
ᬦᬶ
ᬫ
ᬦᬄ
ᬲᬂ
ᬓ
ᬯᬷ
ᬭᬵ
ᬚ᭄ᬬ
ᬰᭀ
ᬪ